Check số nguyên tố trong C – bài tập C có lời giải – VietTuts

Dãy số Fibonacci trong C Tính giai thừa trong C

Nội dung chính

  • Đề bài
  • Ví dụ check số nguyên tố trong C

Đề bài

Viết chương trình C kiểm tra số đã cho có phải là số nguyên tố hay không.

Định nghĩa: số nguyên tố là số lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, … là những số nguyên tố.

Chú ý: Số 0 và 1 không phải là số nguyên tố. Chỉ có số 2 là số nguyên tố chẵn, tất cả các số chẵn khác không phải là số nguyên tố vì chúng chia hết cho 2.

Số nguyên tố trong C

Ví dụ check số nguyên tố trong C

Chương trình sau kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không:

File: CheckNguyenTo.c

#include<stdio.h> /** * check so nguyen to trong C * * @author friend.com.vn * @param n: so nguyen duong * @return 1 la so nguyen so, * 0 khong la so nguyen to */ int isPrimeNumber(int n) // so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to if (n < 2) return 0; // check so nguyen to khi n >= 2 int squareRoot = (int) sqrt(n); int i; for (i = 2; i <= squareRoot; i++) if (n % i == 0) return 0; return 1; /** * Ham main */ int main() int i; printf(“Cac so nguyen to nho hon 100 la: n”); for (i = 0; i < 100; i++) if (isPrimeNumber(i)) printf(“%d “, i);

Kết quả:

Cac so nguyen to nho hon 100 la: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

Trong ví dụ trên, phương thức sqrt(double a) được sử dụng để tính căn bậc 2 của a.

Dãy số Fibonacci trong C Tính giai thừa trong C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *