Tài liệu quy trình hệ thống ERP – SAP Business One

Trong bài viết này, VinaSystem xin chia sẻ với các bạn bộ tài liệu về quy trình tổng quan trong hệ thống ERP – SAP Business One, sau khi xem qua các chủ đề, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách hệ thống ERP của các doanh nghiệp vận hành.

1. Tổng quan về hệ thống ERP

 • Giới thiệu hệ thống ERP – SAP Business One | Introducing SAP Business One
 • Tổng quan về dữ liệu chính và các chứng từ tài liệu trong SAP Business One | Master Data and Document

2. Quy trình mua hàng trong SAP B1

 • Tài liệu tổng quan quy trình mua hàng trong SAP Business One | Purchase Process
 • Quy trình thu mua hàng hóa trong SAP Business One | Purchasing Items
 • Xử lý các vấn đề với lệnh mua hàng trong SAP Business One | Issue Good Receipt POs
 • Xử lý hàng hóa trả lại và các khoản phải trả trong SAP Business One | Good Returns and A/P Credit Memos

3. Quy trình bán hàng trong SAP B1

 • Tài liệu tổng quan quy trình bán hàng trong SAP Business One | Sales Process
 • Quy trình từ đơn đặt hàng đến thu tiền trong SAP Business One | Sales Order to Cash
 • Quản lý khách hàng và nhóm khách hàng trong SAP Business One | Customers and Customer Groups
 • Tài liệu quản lý quan hệ khách hàng trong SAP Business One | CRM
 • Tự động hóa quy trình bán hàng trong SAP Business One | Automating the Sales Process
 • Xử lý hàng trả lại và các giao dịch trong SAP Business One | Returns and Exchanges
 • Xử lý các khoản phải thu trong SAP Business One | A/R Credit Memos

4. Danh mục hàng hóa

 • Tài liệu về danh mục hàng hóa trong SAP Business One | Item Master Data
 • Định nghĩa nhóm hàng hóa trong SAP Business One | Defining Item Group
 • Tổng quan về các đơn vị đo lường trong SAP Business One | Units of Measure
 • Tài liệu về các phương pháp định giá trong SAP Business One | Valuation Methods
 • Quản lý hàng hóa theo số serial và số lô trong SAP Business One | Serial Numbers and Batches

5. Quản lý kho trong SAP Business One

 • Tài liệu lưu chuyển hàng hóa trong SAP Business One | Goods Movements
 • Tài liệu quản lý tồn kho trong SAP Business One | Warehouse Management
 • Quản lý kho theo vị trí trong SAP Business One | Bin Locations

6. Bảng giá trong hệ thống SAP Business One

 • Khái niệm về giá trong SAP Business One | Pricing Concepts Overview
 • Tạo bảng giá trong phần mềm SAP Business One | Create a Price List
 • Chính sách giảm giá trong SAP Business One | Period and Volume Discounts
 • Cập nhật bảng giá trong phần mềm SAP Business One | Updating Price List
 • Thiết lập các nhóm giảm giá dành cho khách hàng trong SAP Business One | Discount Groups
 • Thiết lập các chính sách giá đặc biệt dành cho các đối tác kinh doanh trong SAP Business One | Special Prices for Business Partners

7. MRP

 • Quy trình lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu trong SAP Business One | Material Requirements Planning

8. Quy trình sản xuất

 • Tổng quan quy trình sản xuất trong SAP Business One | Production Concept
 • Tài liệu về nguồn lực của quá trình sản xuất trong SAP Business One | Production Resource
 • Định mức nguyên vật liệu của quá trình sản xuất trong SAP Business One | Bill of Materials
 • Tài liệu quy trình sản xuất trong SAP Business One | Production Process

9. Quản lý dự án

 • Tài liệu quản lý dự án trong SAP Business One | Project Management

10. Dịch vụ

 • Tài liệu quy trình dịch vụ khách hàng trong SAP Business One | Customer Service Process

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *